خبرهای ویژه

» سوزنبان » جی کی رولینگ نویسنده هری پاتر

تاریخ انتشار : 2018/04/27 - 0:06

 کد خبر: 92

جی کی رولینگ نویسنده هری پاتر

جی کی رولینگ نویسنده هری پاتر آنقدر اموالش رابه خیریه بخشیده که عنوان میلیونر راازدست داد او میگویداگرخدا بیشتراز نیازتان به شما بخشیده یک مسئولیت اخلاقی در برابر آن دارید.

جی کی رولینگ نویسنده هری پاتر

جی کی رولینگ نویسنده هری پاتر آنقدر اموالش رابه خیریه بخشیده که عنوان میلیونر راازدست داد او میگویداگرخدا بیشتراز نیازتان به شما بخشیده یک مسئولیت اخلاقی در برابر آن دارید.ارسال دیدگاه